Leadership


O kurzu

Leadership je nástroj, jak zvládnout svou novou roli v práci po svém povýšení aneb co mě čeká, když se stanu leadrem. V kurzu Leadership si povíme o změně role v rámci týmu a jak se jí nejlépe zhostit, jak být dobrým šéfem svým současným či předchozím kolegům, jak nepřijít o stávající přátelské vztahy, jak dobře vést svěřený tým a plnit nové povinnosti směrem ke svým nadřízeným. Kurz Leadership Vás naučí jak dobře naslouchat, jak rozdělovat a delegovat práci a jak kontrolovat výsledky. Kurz Leadership je určen i pro stávající vedoucí, kteří se chtějí zdokonalit ve své profesi.


Obsah

Osobnost vedoucího

 • Nadefinování standardu přímou a nepřímou metodou
 • Typologie podřízených
 • Způsoby vedení lidí
 • Pracovní atmosféra na pracovišti a její vliv na výkon týmu

Efektivní komunikace pro vedoucí

 • Druhy komunikace, fáze komunikačního procesu
 • Etiketa v komunikaci, základní pravidla
 • Význam a používání verbální komunikace
 • Identifikace silných a slabých stránek v oblasti komunikace
 • Srozumitelnost vyjadřování
 • Paralingvistická stránka řeči
 • Aktivní naslouchání jako základní dovednost pro předcházení nedorozuměním
 • Neverbální komunikace, základy techniky mluvy těla
 • Oční kontakt, mimika, gesta, postoj a pohyb
 • Proxemika a osobní zóny člověka
 • Technika napodobování a zrcadlení
 • Vzájemná propojenost a závislost verbální a neverbální komunikace
 • Odstranění nevhodných neverbálních prvků

Konfliktní situace na pracovišti

 • Konflikty: co je jejich podstatou, jaké jsou zdroje a příčiny konfliktů, pravidla průběhu konfliktu a jeho následky
 • Typy konfliktů, nejčastější konflikty na dílně
 • Strategie, principy a způsoby úspěšného řešení konfliktů
 • Konflikt a psychologické potíže
 • Využití principů aktivního naslouchání a asertivní komunikace pro prevenci konfliktů
 • Komunikace při konfliktních situacích – vyjednávání, analýza osobního stylu komunikace v konfliktních situacích a možnost rozvoje
 • Specifika řešení pracovních konfliktů

Manažerské techniky

 • Autorita manažera
 • Manažerské styly
 • Typologie osobností
 • SWOT analýza
 • Vedení lidí, schopnost rozhodovat
 • Způsoby vedení lidí
 • Situační vedení lidí
 • Delegování – nástroj řízení
 • Manažerský systém GRID
 • Manažerské přístupy a způsoby vedení lidí
 • Přednosti delegování
 • Zadávání a přijímání úkolů
 • Zpětná vazba – hodnocení plnění úkolů
 • Vnitřní motivace k plnění úkolů
 • Asertivita a manažerské vyjednávání

Motivace

 • Co je motiv, motivace a jak funguje
 • Motivační teorie
 • Hodnotové systémy a jejich význam – Maslowova pyramida potřeb
 • Vliv kvality mistra na motivaci zaměstnanců
 • Motivace jednotlivce a motivace týmu
 • Motivační nástroje
 • Motivační typy lidí – vliv osobností
 • Příčiny náhlého snížení výkonu, fluktuace, nemocí
 • Demotivace a vyhoření

Rozsah kurzu

 • Uvedený obsah je v rozsahu 5 dní
 • Obsah i rozsah kurzu lze přizpůsobit dle Vašich potřeb
 • Výukový den trvá 8 hodin
 • Výuková hodina trvá 60 minut

Firemní kurz

Kurz je realizován prezenční formou
Termín a místo konání firemního kurzu je dle Vašeho výběru
Obsah i rozsah kurzu přizpůsobíme klientovi
Poslat nabídku na firemní kurz

Garant kurzu

Lektorská praxe od roku 2005 se specializací

 • Soft skills pro různé pozice (komunikace, asertivita, time management a další)
 • Manažerské dovednosti a leadership (motivace, hodnocení, rozvoj apod.)
 • Obchodní a prodejní dovednosti, vyjednávání, psychologie prodeje a typologie
 • Mystery shopping / mystery guest

Absolvované kurzy a certifikáty lektora

 • VŠ obor Andragogika, Univerzita J.A.Komenského, Praha
 • VŠ obor Vzdělávání dospělých, Univerzita J.A.Komenského, Praha
 • Akreditace mediátora ČR, Asociace mediátorů ČR, Praha
 • Kurzy Komunikace, Obchodní dovednosti, Vyjednávání, Leadership
 • Kurz Koučování
 • Train the trainer

Certifikát o absolvování kurzu

Každému úspěšnému absolventovi kurzu je vydán certifikát o úspěšném absolvování.