Manažerské účetnictví


O kurzu

Víte, jak využít účetní data k analýze? Umíte se orientovat v účetních výkazech a zjistit z nich finanční zdraví Vaší firmy? Dokážete odhadnout trend, kdy je ohrožena prosperita? Úspěšné řízení a rozhodování v každé firmě závisí na pochopení finančních dokumentů a vytvoření nástrojů, ze kterých lze vyčíst její ekonomický vývoj. Kurz manažerské účetnictví a controlling Vás naučí rozumět dokumentům vycházející z klasického finančního účetnictví. Na školení manažerské účetnictví se naučíte pracovat s vybranými čísly z pozice manažera či majitele firmy. Probereme reálné příklady v manažerském účetnictví – rozbor rozvahy, výsledovky a cash flow, s komentářem o zjištěných faktech. Díky tomu se můžete lépe rozhodovat, protože se budete umět opřít o kvalitní informace, a tím řídit vaší firmu. Data z účetních výkazů mohou přinést informace o finanční pozici, výkonnosti podniku, či schopnosti zhodnocovat finanční prostředky jen tomu, kdo v účetních výkazech umí správným způsobem číst. Pak už nebudete potřebovat doučování manažerského účetnictví.

Cíl kurzu

 • Seznámit účastníky s analýzou rozvahy, výsledovky a cash flow
 • Porozumět metodám rozboru, zjištěným číslům a umět je vyložit ke zhodnocení o prosperitě firmy
 • Získat celkový pohled na finanční data z účetnictví na základě porozumění účetním výkazům
 • Seznámit se s principy dat a jejich souvislostí k finančnímu vyjádření stavu podnikové ekonomiky

Komu je kurz určen

 • Manažerům privátního sektoru různých oborů
 • Finančním či nefinančním manažerům ovlivňující chod firmy
 • Zájemcům o účetnictví a ekonomiku, kteří z čísel chtějí odvodit fakta

Obsah

 • Analýzy účetních výkazů, horizontální i vertikální přístup, počet účetních období, shrnutí ukazatelů a doplňující nefinanční informace
 • Praktická ukázka rozvahy, výsledovky a vybraných ukazatelů výkonnosti s výkladem finančního stavu, změnách k lepšímu nebo naopak, identifikaci rizik a námětů na opatření k nápravě
 • Podrobná analýza aktiv, zejména dlouhodobého nehmotného majetku, zásob, pohledávek a finančního majetku
 • Podrobná analýza pasiv, zejména vlastního kapitálu, rezerv, závazků, bankovních úvěrů a podrozvahových účtů
 • Podrobná analýza výkazu zisků a ztrát, zejména tržeb, obchodní marže, významných nákladů a trendů
 • Podrobná analýza cash flow, zejména přímá a nepřímá metoda výpočtu, cíl, struktura, přehled, z provozní a investiční činnosti, kategorie změn vlastního financování, dlouhodobého kapitálu, krátkodobého pracovního kapitálu, rezerv a časového rozlišení i celkové zhodnocení vývoje
 • Fígle při jednání s využitím čísel aneb vítězství a úspěch na Vaší straně

Rozsah kurzu

 • Uvedený obsah je v rozsahu 2 dny
 • Obsah i rozsah kurzu lze přizpůsobit dle Vašich potřeb
 • Výukový den trvá 8 hodin
 • Výuková hodina trvá 60 minut
 • Jazykové možnosti:

Firemní kurz

Kurz je realizován prezenční formou
Termín a místo konání firemního kurzu je dle Vašeho výběru
Obsah i rozsah kurzu přizpůsobíme klientovi
Základní cena kurzu pro skupinu do 10 osob je 21.900,- Kč bez DPH za den

Poslat nabídku na firemní kurz

Garant kurzu

Lektorská praxe od roku 2000 se specializací

 • Podniková ekonomika
 • Management
 • Logistika a sklady
 • Operativní a strategický nákup
 • Optimalizace hmotného toku
 • Manažerské účetnictví
 • Mikro a makroekonomie
 • Strategické, Projektové a Procesní řízení
 • Asertivita

Absolvované kurzy a certifikáty lektora

 • Leadership IPA Slovakia
 • Logistika IIR Praha
 • Angličtina

Vzdělání

 • ČZU Praha – Provozně ekonomická fakulta
 • Logistika IIR Praha
 • ZČU Plzeň – Fakulta ekonomická

Certifikát o absolvování kurzu

Každému úspěšnému absolventovi kurzu je vydán certifikát o úspěšném absolvování.