Účetní uzávěrka


O kurzu

Školení účetní uzávěrka je určeno účetním, manažerům i podnikatelům. Získáte znalosti a dovednosti o náležitostech a postupech uzavírání účetních knih v souladu se Zákonem o účetnictví. Kurz účetní uzávěrka se zaměřením na inventarizace – fyzické a dokladové, dohadné položky, kurzové rozdíly k rozvahovému dni, opravné položky a další procesy nezbytné pro správné uzavření účetního období.

Obsah

 • Rozsah účetní závěrky (rozvaha, výkaz zisků a ztrát, příloha a další) – stanovení podle ukazatelů
 • Přípravné uzávěrkové práce, harmonogram prací
 • Inventarizace dle zákona o účetnictví
 • Protokolární likvidace zásob
 • Opravné položky k pohledávkám, odpis pohledávek
 • Zápočty pohledávek a závazků, promlčení, právní zánik
 • Časové rozlišení nákladů, výnosů, příjmů a výdajů
 • Dohadné pohledávky a závazky
 • Odpisy majetku v účetnictví
 • Daňové odpisy
 • Kurzové rozdíly
 • Rozbor nákladů a výnosů
 • Zaúčtování daně splatné a odložené
 • Výsledek hospodaření před zdaněním a po zdanění
 • Metodika oprav chyb minulých období
 • Rozvaha, výkaz zisku a ztráty
 • Příloha k účetní závěrce (Výroční zpráva)

Rozsah kurzu

 • Uvedený obsah je v rozsahu 1 den
 • Obsah i rozsah kurzu lze přizpůsobit dle Vašich potřeb
 • Výukový den trvá 8 hodin
 • Výuková hodina trvá 60 minut

Firemní kurz

Kurz je realizován prezenční formou
Termín a místo konání firemního kurzu je dle Vašeho výběru
Obsah i rozsah kurzu přizpůsobíme klientovi
Základní cena kurzu pro skupinu do 10 osob je 20.900,- Kč bez DPH za den

Poslat nabídku na firemní kurz

Garant kurzu

Lektorská praxe od roku 2000 se specializací

 • Účetnictví podnikatelů
 • Podnikové finance
 • Finanční analýza
 • Controlling
 • Manažerské účetnictví
 • Náklady a kalkulace
 • Daně

Absolvované kurzy a certifikáty lektora

 • Vysoká škola báňská (Ing.)
 • Pedagog na Vysoké škole podnikání a práva a.s., Praha
 • Podnikatel – OSVČ v oblasti vedení účetnictví a daňové evidence
 • Ekonomický náměstek VKUS v.d. Frýdek-Místek
 • OBNOVA Ostrava, vedoucí ekonomiky práce

Certifikát o absolvování kurzu

Každému úspěšnému absolventovi kurzu je vydán certifikát o úspěšném absolvování.