LMA – Lean Manufacturing Academy®


Štíhlá výroba

Kurz Lean Manufacturing Academy je zaměřen především na praktickou implementaci štíhlé výroby na konkrétním pracovišti ve Vaší firmě. Účelem je vytvořit trvale prosperující a úspěšnou firmu za pomocí zvýšení celkového výkonu, úrovně kvality a snížení nákladů ve výrobě a to cestou odstraňování ztrát a plýtvání. Hlavním cílem programu je poskytnout účastníkům k jejich konkrétnímu pracovišti celé spektrum informací, praktických ukázek, příkladů a zkušeností z implementace štíhlé výroby tak, aby je byli schopni využít při implementaci ve Vaší firmě a mohli správně jednotlivé nástroje uchopit a praktikovat, vaše procesy analyzovat, nastavovat a zlepšovat.


Obsah

Lean Manufacturing

 • Analýza současného stavu a spokojenosti či nespokojenosti s tímto stavem
 • Definování firemních potřeb popř. prostoru pro zlepšení
 • Pohled na firmu jako vrcholový proces
 • Uspořádání firemních procesů a jejich vzájemná návaznost
 • Ztráty a plýtvání, přidaná a nepřidaná hodnota
 • Co je LEAN a proč je důležitý
 • Výrobní systém Toyota základem LEAN
 • Přehled nástrojů LEAN
 • Váš důvod pro zlepšování neboli Vaše „PROČ?“

5S – štíhlé pracoviště

 • Úvod do 5S a výběr vzorového pracoviště, kde bude 5S uplatněno
 • 5S jako jednoduchá a univerzální metoda pro vytváření těch nejlepších pracovišť
 • Co musíme udělat ještě před realizací 1. S
 • Proč třídit a proč je třídění nezbytně nutným prvním krokem k další úspěšné implementaci
 • Uspořádání nezbytně nutného ve druhém kroku není jen pro šéfa nebo návštěvu
 • Úspěšnou realizací prvních dvou kroků nemáme ještě vyhráno, jsme ale na velmi dobré cestě k úspěchu
 • S čištěním a nepořádky nečekáme až na krok třetí, kdy zařazujeme čistotu a pořádek do průběhu každé směny
 • Pravidla a standardy, včetně nástrojů pro jejich zavedení a dodržování jsou úlohou kroku čtvrtého
 • Pátý krok nabádá ke stálému udržování a zlepšování
 • Důraz na správný postup, aneb jak správně řadit jednotlivá eska
 • Jak získat lidi, aby to chtěli a nikdy nepřestávali?
 • Benefity pro firmu
 • Benefity pro jednotlivce

Total Productive Maintenance – TPM

 • Úvod do TPM a výběr vzorového pracoviště, kde bude TPM uplatněno
 • Vliv strojů a zařízení na dodávky zákazníkům a typické situace ve firmě
 • Současný stav, akce pro zlepšení a PROČ TPM?
 • Význam a cíl TPM
 • Provázanost TPM a 5S
 • Měření a dokumentace celkové efektivity zařízení
 • Jednotlivé ztráty ve využití strojů a zařízení
 • Přístup k údržbě a jejich druhy
 • Havarijní/defektivní údržba
 • Preventivní údržba
 • Prediktivní údržba
 • Autonomní údržba
 • Plánování údržby, četnosti a zodpovědnosti
 • Provedení plánovaných úkonů a záznam o provedení
 • 7 kroků k autonomní údržbě
 • Postup pro zavedení TPM ve firmě

Single Minute Exchange of Dies – SMED

 • Úvod do SMED a výběr vzorového pracoviště, kde bude SMED uplatněno
 • Seřízení dříve a nyní
 • Potřeby rychlého seřízení
 • Z čeho se seřízení skládá?
 • Měření a zaznamenání současného stavu procesu seřízení (přeseřízení/výměny/přestavby), analýza současného stavu
 • SMED – 3 kroky redukce času
 • Odstraňování ztrát a plýtvání a další redukce časů
 • Analýza podle priorit
 • Návrhy na odstranění úzkých míst, ztrát a plýtvání
 • Realizace návrhů a ověření v praxi

Nástroje kvality

 • Zjištění současného stavu procesů měřením a jeho vyhodnocení
 • Stanovení cílů v čase
 • SMART cíl
 • Důležitá úloha vizualizace současného stavu a stanovených cílů
 • Sledování skutečnosti plnění oproti plánu
 • Nalezení kořenových příčin problémů, neshod, reklamací, ztrát, plýtvání atd.
 • 5 x PROČ?/5W/5 WHY?
 • Ishikawa diagram/rybí kost/fish-bone diagram/diagram příčin a následků
 • 7 nástrojů řízení kvality
 • Oblast reklamací, reklamace zákaznická, reklamace na dodavatele
 • Oblast interních neshod
 • Zdůraznění důležitosti týmového řešení
 • 8D report a jeho jednotlivé disciplíny

Rozsah kurzu

 • Uvedený obsah je v rozsahu 10 dní
 • Obsah i rozsah kurzu lze přizpůsobit dle Vašich potřeb
 • Výukový den trvá 8 hodin
 • Výuková hodina trvá 60 minut

Firemní kurz

Kurz je realizován prezenční formou
Termín a místo konání firemního kurzu je dle Vašeho výběru
Obsah i rozsah kurzu přizpůsobíme klientovi

Poslat nabídku na firemní kurz

Interaktivní hra

Pro lepší pochopení problematiky štíhlé výroby je kurz obohacen o interaktvní hru

Garant kurzu

Lektorská praxe od roku 2001 se specializací

 • Procesní přístup, procesní řízení
 • Mapování a zlepšování podnikatelských procesů
 • Snižování ztrát, odstraňování plýtvání, snižování nákladů
 • TPS – výrobní systém Toyota
 • LEAN – štíhlé myšlení, podnikání, štíhlá výroba
 • 5S – 5 kroků ke štíhlému pracovišti
 • TPM, SMED, 8D, 5W, a další nástroje LEAN
 • KAIZEN, neustálé zlepšování
 • Systém managementu kvality ISO 9001

Absolvované kurzy a certifikáty lektora

 • Interní auditor ISO 19011 pro pokročilé
 • Představitel managementu ISO 9001
 • Lean Production
 • Interní auditor v leteckém průmyslu, AS/EN 9100
 • Aktuální trendy ve výrobě
 • Pokročilé plánovací technologie
 • Řízení firem podle úzkých míst
 • Měření výkonnosti a odměňování
 • Finanční řízení pro managery
 • Accelerated Improvement Workshop Leader’s Training Class
 • Komunikace a prezentace v projektech
 • Komunikace a prezentace na pracovní poradě
 • Základy účinné komunikace optimální prezentace
 • Change Leadership
 • Koučing a typologie osobnosti
 • Komunikace a konflikt
 • Preventivní údržba
 • Konkurenceschopná výroba
 • Six Sigma
 • Projektový management
 • Dynamické zlepšování procesů
 • Racionalizace technické přípravy výroby
 • Nové trendy v Rapid Prototyping a Rapid tooling metodách
 • Projektové řízení
 • ISO 9001:2015 a další osobní rozvojové workshopy a semináře

Certifikát o absolvování kurzu

Každému úspěšnému absolventovi kurzu je vydán certifikát o úspěšném absolvování.